Has it changed?

Attention Filmmakers: Visitors Programme to Germany

Thursday, November 20th, 2014

30 Nov – Deadline for film professionals to apply for a fully-funded study tour to Berlin International Film Festival 2015 —– 30/11 – Hạn chót cho các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh ứng tuyển tour nghiên cứu được hỗ trợ toàn phần tới Liên hoan Phim Quốc tế Berlin lần thứ 65

Attention Curators: Curator Residency at La Galerie in France

Monday, November 17th, 2014

30 Nov – Deadline for curators to apply for a 3-month residency program in France with an exhibition followed —– 30/11 – Hạn chót cho các giám tuyển ứng tuyển chương trình lưu trú kéo dài 3 tháng ở Pháp cùng cơ hội triển lãm sau đó

Attention Craft and Design Professionals: Tender for East Asia Consultancy

Sunday, November 16th, 2014

20 Nov – Deadline to submit your CV and idea for British Council’s craft and design project in East Asia —– 20/11 – Hạn chót nộp CV và ý tưởng cho dự án thủ công và thiết kế của Hội đồng Anh tại Đông Á

Attention Filmmakers: Osaka Asian Film Festival 2015

Thursday, November 6th, 2014

21 Nov – Deadline to submit feature-length films to win cash prizes and have your films screened at the film festival in Japan —- 21/11 – Hạn chót nộp tác phẩm phim độ dài không giới hạn để giành giải thưởng tiền mặt và cơ hội trình chiếu tại Liên hoan phim Nhật Bản

Attention Artists: Visiting Artist Fellowships at Drury University in the USA

Sunday, November 2nd, 2014

08 Dec – Deadline to apply for a five-week paid residency in Missouri, USA —– 08/12 – Hạn chót đăng ký ứng tuyển chương trình lưu trú kéo dài 5 tuần được chi trả tại Missouri, Hoa Kì

Science Film Festival Photo Competition

Wednesday, October 29th, 2014

13 Oct – 14 Dec – Science Film Festival Photo Competition calls for entries —– 13/10 – 14/12 – Cuộc thi ảnh Liên Hoan Phim Khoa Học kêu gọi tham gia

Attention Artists: Asia Pacific Screen Lab in Australia

Tuesday, October 28th, 2014

20 Nov 2014 – Deadline to apply for Asia Pacific Screen Lab in Australia to receive supports for developing your film projects —– 20/11/2014 – Hạn chót ứng tuyển cho chương trình Asia Pacific Screen Lab tại Australia để nhận hỗ trợ cho dự án phim đang phát triển của bạn

Attention Artists: 9th International Arte Laguna Prize in Italy

Monday, October 27th, 2014

06 Nov 2014 – Deadline to apply for the 9th International Arte Laguna Prize in Italy —– 06/11/2014 – Hạn chót ứng tuyển cho Giải thưởng Arte Laguna Quốc tế lần thứ 9 tại Ý

Attention Artists: The Space Opencall looking for your ideas

Sunday, October 26th, 2014

14 Nov 2014 – Deadline to apply for The Space Opencall and let the world learn about your innovative ideas —– 14/11/2014 – Hạn chót nộp ý tưởng tham dự cho website The Space và để cả thế giới biết đến những sáng kiến đột phá của bạn

Attention Artists: PARADISE AIR (Artist-in-Residence) Program in Japan

Wednesday, October 22nd, 2014

01 Nov – Deadline to submit proposal for a fully supported artist residency in Japan —– 01/11 – Hạn chót nộp dự án để giành cơ hội tham dự chương trình lưu trú hỗ trợ toàn phần tại Nhật Bản