Thị hiếu cho Địa phương

Thị hiếu cho Địa phương

Thị hiếu cho Địa phương

See ALL Traditional Events posts.

See our Recurring Traditional Events page.

Xem Tất cả Sự kiện Truyền thống được đăng.

Xem chỉ những bài viết của ông Roman: Thị hiếu cho Địa phương

Tôi tên là Roman.
Tôi đã sống và đi du lịch khắp nơi trên thế giới và trải nghiệm ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi cảm thấy mỗi nền văn hóa có những vấn đề giống nhau cần phải giải quyết để tiếp tục sống và được thịnh vượng. Nhưng vì mỗi một nền văn hóa có lịch sử và địa thế khác nhau nên mỗi một nền văn hóa đã tìm thấy sự giải quyết khác nhau. Tôi không bao giờ có thể ngừng tìm hiểu về không những nền văn hóa tôi đang sống mà còn cả lịch sử đã mang nền văn hóa đó đến thời điểm hiện tại này.

NO COMMENTS

Leave a Reply