Concert with Hanoi New Music Ensemble

18 and 19 Jun – Concert with the Hanoi New Music Ensemble presenting contemporary compositions from all over the world, with special emphasis on works of Vietnamese composers —– 18 và 19/06 – Hòa nhạc cùng nhóm hòa nhạc mới Hà Nội giới thiệu các tác phẩm đương đại trên toàn thế giới, và đáng chú ý là các tác phẩm của các nhà soạn nhạc Việt Nam