Art

Art

0

08 - 31 Dec - HCMC - Solo exhibition of acrylic on collage paintings by the young Hanoi-based artist Nguyen Tuan Dung ----- 08 - 31/12 - TP HCM - Triển lãm cá nhân các tranh acrylic giấy dán của hoạ sỹ trẻ Nguyễn Tuấn Dũng, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội

0

12 - 22 Dec - The 4th Hanoi-Saigon sculpture exhibition featuring 28 sculptors with 56 artworks with a diversity in dimensions and materials ----- 12 - 22/12 - Triển lãm điêu khắc Hà Nội-Sài Gòn lần thứ 4 giới thiệu 28 nghệ sĩ với 56 tác phẩm đa dạng về kích thước và chất liệu

0

09 - 15 Dec - Group exhibition exploiting the theme of memories and images of the rural Northern Delta by 3 artists Tran Tien Thanh, Nguyen Tuan Cuong and Vu Tuan Dung ----- 09 - 15/12 - Triển lãm nhóm khai thác chủ đề về ký ức và hình ảnh nông thôn vùng Đồng Bằng Bắc Bộ của 3 họa sỹ Trần Tiến Thành, Nguyễn Tuấn Cường và Vũ Tuấn Dũng

0

16 Dec 2016 - 31 Jan 2017 - Exhibition by Vietnamese American artist Trong Gia Nguyen on the status of "yellow on the outside and white on the inside" of the bananas, or the overseas Asians who have dropped their motherland's identity ----- 16/12/2016 - 31/01/2017 - Triển lãm của nghệ sỹ Việt kiều Trọng Gia Nguyễn về vấn đề “bên ngoài thì vàng bên trong thì trắng” của quả chuối (hay là những người Châu Á mất gốc?)

0

03 and 04 Dec - Short exhibition of ordinary ornaments in the vernacular architecture of Hanoi by French artist Simon Boudvin ----- 03 và 04/12 - Triển lãm ngắn về các hình trang trí thông thường trong kiến trúc bản địa của Hà Nội của nghệ sỹ Simon Boudvin từ Pháp

0

03 Dec 2016 - 03 Jan 2017 - A solo exhibition by artist Vu Duc Trung at Dong Phong Gallery ----- 03/12/2016 - 03/01/2017 - Triển lãm các tác phẩm mới của Vũ Đức Trung tại Đông Phong Gallery

0

10 - 24 Dec - Exhibition of installations of eco-sculptures and digital images by New York's artist Harry Tabak ----- 10 - 24/12 - Triển lãm giới thiệu những điêu khắc bằng vật liệu sinh thái trưng bày theo hình thức sắp đặt không gian kết hợp ảnh kỹ thuật số của nghệ sỹ New York, Harry Tabak

0

03 - 25 Dec - The fourth exhibition of "Skylines with flying people 3" with the participation of artists Lêna Bùi, Trương Minh Quý, Nguyễn Quốc Thành ----- 03 - 25/12 - Triển lãm số 4 thuộc dự án nghệ thuật “Những chân trời có người bay 3” với sự tham gia của các nghệ sĩ Lêna Bùi, Trương Minh Quý, Nguyễn Quốc Thành

0

02 Dec - HN & HCMC - Offline opening party of the first online exhibition in Vietnam where all artworks exist as links and QR codes ----- 02/12 - HN & TP HCM - Tiệc khai mạc triển lãm trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam nơi toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật tồn tại dưới dạng đường dẫn và mã QR

0

01 - 08 Dec - Group exhibition by 8 artists who worked and are working at the Vietnam Fine Arts Museum ----- 01 - 08/12 - Triển lãm nhóm của 8 họa sĩ đã và đang công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam