Lịch

Lịch

08/2018
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
  1


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 21:00

2


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 21:00

3


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 21:00

4


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 21:00

5


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

6


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

7


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

8


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

9


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

10


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

11


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

12


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 10:30


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

13


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

14


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

15


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

16


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

17


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

18


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:15


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

19


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

20


Time: 08:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

21


Time: 08:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

22


Time: 08:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

23


Time: 08:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

24


Time: 08:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

25


Time: 08:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 15:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 20:00


Time: 20:00

26


Time: 08:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00

27


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00

28


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00

29


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00

30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00

31


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00

  
Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
Theater & Dance
Traditional
Tất cả
14/08/2018
Âm nhạc

HN & TP HCM – Hòa nhạc Toyota 201820:0010, 11 và 14/08 – Hòa nhạc các tác phẩm của Brahms và Beethoven với sự tham gia của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và nghệ sĩ piano Grace HoAdd to Your Calendar:

Khác

Ra mắt sách "Thương nhớ thời bao cấp"09:0013 – 31/08 – Triển lãm giới thiệu cuốn sách về thời bao cấp tại Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20Add to Your Calendar:

Khác

Các sự kiện nổi bật trong tuần 13 – 19/08/2018Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuầnAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Miền nhiệt đới"09:0018/07 – 17/08 – Triển lãm 39 tác phẩm của 5 nghệ sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phạm Sinh, Tào Linh, Nguyễn Mạnh Quỳnh, Lưu Vũ LongAdd to Your Calendar:

Khác

Triển lãm "Góc mùa Thu"09:3011 – 17/08 – Triển lãm trưng bày các sản phẩm làm bằng vải thổ cẩm của người dân tộc sống trên khắp mọi miền của Việt NamAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

TP HCM – Triển lãm "Ba chấm"08:0008/07 – 18/08 – Triển lãm của 4 nghệ sĩ Danny Bach, Minh Pham, Đạt Vũ, và Cietisoo Nguyen về thực hành nhiếp ảnhAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Ngày thứ 49" lần 208:3012 – 18/08 – Triển lãm trưng bày những bức vẽ bằng sơn acrylic trên toan cực lớn của họa sĩ Nguyễn Ngọc PhươngAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "3 . 3 . 3" của Lê Công Thành10:0022/07 – 19/08 – (T3 – CN) Triển lãm cá nhân của nhà điêu khắc Lê Công ThànhAdd to Your Calendar:

Phim

Triển lãm ảnh "Đôi Mắt Istanbul" của Ara Güler21/07 – 21/08 – Triển lãm ảnh về thành phố Istanbul vào những năm 50-60 của nhiếp ảnh gia Ara GülerAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Mùa Hạ"09:3002/06 – 02/09 – Triển lãm tranh sơn mài của họa sĩ Bùi Trọng DưAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Dự án nghệ thuật "Đẹp Contemporary"09:3010/08 – 02/09 – Dự án lấy cảm hứng từ tranh lụa của cố danh họa Mai Trung ThứAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

TP HCM – Triển lãm "Gang of Five Lạc bước Tân kỳ"10:0020/07 – 09/09 – (T3 – CN) Triển lãm về dự án nghệ thuật kéo dài hơn ba thập kỷ về 5 hoạ sỹ gạo cội của miền Bắc Việt NamAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Phân mảnh" của Hiraki Sawa10:0004/08 – 07/10 – (T3 – CN) Triển lãm video art của nghệ sĩ người Nhật Hiraki SawaAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Rác xuân"09:0010/04 – 31/12 – (T3 – CN) Triển lãm 4 tác phẩm sắp đặt được làm từ những cành đào bị bỏ đi sau TếtAdd to Your Calendar: