Lịch

Lịch

09/2018
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
     1


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

2


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

3


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

4


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

5


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

6


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

7


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

8


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

9


Time: 06:30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

10


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

11


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

12


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

13


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

14


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

15


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:45


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

16


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

17


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

18


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

19


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

20


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 14:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

21


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

22


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

23


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

24


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

25


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

26


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

27


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

28


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

29


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 10:00


Time: 13:00


Time: 19:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

30


Time: 09:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00

Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
Theater & Dance
Traditional
Tất cả
24/09/2018
Khác

Bánh trung thu Metropole – bản sắc văn hóa Việt20/08 – 24/09 – Bánh Trung thu với 6 hương vị hấp dẫn được bày bán tại khách sạn MetropoleAdd to Your Calendar:

Phim

Liên hoan Quốc tế Phim Tình yêu Mons 201821 – 24/09 – Chiếu 5 bộ phim quốc tế chủ đề tình yêuAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Nguyễn Minh và Phố"08:3021 – 25/09 – Triển lãm 35 tác phẩm tranh và điêu khắc của nghệ sĩ Nguyễn MinhAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Hư hư thực thực"09:0006 – 26/09 – Triển lãm tranh theo trường phái siêu thực của nhóm 6 nghệ sĩ ViệtAdd to Your Calendar:

Khác

Các sự kiện nổi bật trong tuần 24 – 30/09/2018Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong tuầnAdd to Your Calendar:

Phim

TP HCM – Triển lãm ảnh "FoMO – Fear of Missing Out"08:0020/09 – 01/11 – Triển lãm dựa trên ghi nhận về những khoảnh khắc đường truyền vô tuyến bị trục trặc của nhiếp ảnh gia Darren TynanAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Chuối rừng" của Trần Ngọc Hưng09:0017 – 29/09 – (T2 – T7) Trưng bày hơn 30 tác phẩm vẽ bằng bột màu trên giấy dó của nghệ sĩ Trần Ngọc HưngAdd to Your Calendar:

Phim

Triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống"08:0030/08 – 30/09 – Triển lãm 40 bức ảnh khắc họa cuộc sống người phụ nữ Việt Nam của tác giả Lê BíchAdd to Your Calendar:

Phim

Tuần phim thời trang Pháp và Việt Nam: "Fashion Week"24/09 – 02/10 – Chiếu 6 bộ phim độc đáo tiêu biểu về chủ đề thời trang của Pháp và Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ thời trang ParisAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Phân mảnh" của Hiraki Sawa10:0004/08 – 07/10 – (T3 – CN) Triển lãm video art của nghệ sĩ người Nhật Hiraki SawaAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

TP HCM – Triển lãm tranh của Hoàng Dương Cầm10:0007/09 – 13/10 – (T3 – T7) Triển lãm các tác phẩm điêu khắc mới và tranh vẽ nhiều tham vọng nhất từ trước tới nay của nghệ sĩ Hoàng Dương CầmAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Những tiếng thì thầm tĩnh lặng" của Lê Thừa Tiến10:0019/09 – 19/10 (cần đặt hẹn trước) – Những tác phẩm khiến người xem suy ngẫm về thế giới nội tâm tĩnh lặng của người nghệ sĩAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Gương vô cực"09:0014/09 – 31/10 – Triển lãm nhóm của Christian Hadengue, Lê Thừa Tiến và Mark Lockett thể hiện sự giao thoa trong biểu đạt văn chương và hội họaAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Hội An – Triển lãm "Lan – Lan" của Le Brothers09:0008/09 – 08/11 – Dự án nghệ thuật sắp đặt kết hợp các tác phẩm điêu khắc với hoa lanAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Rác xuân"09:0010/04 – 31/12 – (T3 – CN) Triển lãm 4 tác phẩm sắp đặt được làm từ những cành đào bị bỏ đi sau TếtAdd to Your Calendar: