Lịch

Lịch

12/2017
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
    1


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 13:30


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 20:30


Time: 21:00


Time: 21:00

2


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:30


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:30


Time: 10:00


Time: 13:30


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 20:30


Time: 21:00


Time: 21:00

3


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 16:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 20:30


Time: 21:00


Time: 21:00

4


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 21:00


Time: 21:00

5


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 21:00


Time: 21:00

6


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 21:00


Time: 21:00

7


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:30


Time: 21:00


Time: 21:00

8


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00


Time: 21:00

9


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 14:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00


Time: 21:00

10


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 10:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00


Time: 21:00

11


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00


Time: 21:00

12


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00


Time: 21:00

13


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00


Time: 21:00

14


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00


Time: 21:00

15


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00


Time: 21:00

16


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

17


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:00


Time: 15:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

18


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 17:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

19


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

20


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:30


Time: 17:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:30


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

21


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

22


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

23


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 14:30


Time: 15:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

24


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 15:30


Time: 18:00


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00


Time: 21:00

25


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00

26


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00

27


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00

28


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00

29


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00

30


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 14:30


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00

31


Time: 08:00


Time: 08:00


Time: 09:00


Time: 18:00


Time: 19:00


Time: 19:00


Time: 19:30


Time: 20:00


Time: 20:00

Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
Theater & Dance
Traditional
Tất cả
16/12/2017
Âm nhạc

Hòa nhạc "Brahms Recital" cùng Lưu Đức Anh20:0016/12 – Đêm nhạc Johannes Brahms cùng nghệ sỹ piano Lưu Đức Anh nhân kỷ niệm 120 năm ngày mất của ôngAdd to Your Calendar:

Khác

Chợ Giáng sinh Đức14 – 16/12 – Tận hưởng khoảng thời gian yên lành cùng bạn bè và người thân bên những tách rượu vang nóng và đồ ăn Giáng Sinh đặc trưngAdd to Your Calendar:

Khai mạc

Triển lãm "Mộc"17:0016/12 – Khai mạc – Triển lãm tranh của nhóm 6 họa sĩ Hà NộiAdd to Your Calendar:

Khác

Xem phim, Viết cảm nhận, Giành học bổng lớp Film Studies16/12 – Ba suất học bổng cho khóa học mới tại Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD sẽ được trao cho 03 nhận xét phim xuất sắc nhấtAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Tam tấu"10:0017/11 – 17/12 (T2 – T6) – Triển lãm nhóm của các nghệ sỹ Lê Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Thể và Văn TrọngAdd to Your Calendar:

Âm nhạc

Chương trình kỷ niệm 7 năm Hanoi Rock City14 – 17/12 – Tiệc mừng sinh nhật thứ 7 của Hanoi Rock City hội tụ những nghệ sỹ, ban nhạc Hà Nội và quốc tế gạo cộiAdd to Your Calendar:

Phim

Liên hoan Phim Khoa học 201707/10 – 18/12 – Liên hoan phim khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Kỉ nhân sinh” tại 28 tỉnh thành Việt NamAdd to Your Calendar:

Khác

"Thính cảm"14 – 21/12 – Sự kiện gây quỹ nhằm củng cố lòng thấu cảm giữa người với người qua việc nghe và cảm nhận những câu chuyện đời thườngAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Quên lãng nên thơ" của Phan Thảo Nguyên15:0013 – 24/12 (Thứ tư – Chủ nhật) – Một trải nghiệm thị giác nửa thực nửa hư dựa trên câu chuyện “Từ Thức gặp tiên”Add to Your Calendar:

Khác

Tọa đàm, triển lãm và đấu giá tranh minh họa "Truyện Kiều" & "Lục Vân Tiên"02/12 – 31/12 – Triển lãm và đấu giá các bức minh họa “Truyện Kiều” và “Lục Vân Tiên”Add to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Forgotten Moments" của Vũ Đức Trung02/12/2017 – 02/01/2018 – Triển lãm cá nhân của nghệ sỹ Vũ Đức Trung tại Hà NộiAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Không và Nghĩa" của Nguyễn Minh Thành09/12/2017 – 08/01/2018 – Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Minh Thành sau 10 năm sống tại Đà LạtAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Tàn chỉ"15/12/2017 – 12/01/2018 – Triển lãm về đình làng Bắc bộ Việt Nam của nghệ sĩ Lê Giang và nhà nghiên cứu Hán-Nôm Nguyễn Đình HưngAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Đoản văn của thời gian" của Hà Mạnh Thắng tại Hồng Kông12:3021/11/2017 – 13/01/2018 – Triển lãm cá nhân đầu tiên của Hà Mạnh Thắng tại Hồng Kông gồm hai loạt tác phẩm “Vòng tròn thời gian” và “Hồ”Add to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm "Chân dung cuộc sống tập VI – Cái túi"09:0009/11 – 14/01 – Triển lãm điêu khắc sắp đặt của nghệ sỹ Trần Đức Quỷ về thể xác và linh hồn con ngườiAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

TP HCM – Triển lãm "đường kẻ" của Trần Văn Thảo14/12/2017 – 20/01/2018 – TP HCM – Triển lãm cá nhân đầu tiên trong bốn năm của một trong các họa sĩ trừu tượng tiêu biểu ở Việt NamAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

TP HCM – Triển lãm "Rừng Hoang" của Tuấn Andrew Nguyễn09/12/2017 – 07/02/2018 – Triển lãm đa phương tiện về hệ quả của những đức tin sai lầm trong thực hành đông y tại Việt NamAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

TP HCM – Triển lãm "Chứng tích" của Lê Thế Lãm09/12/2017 – 07/02/2018 – TP HCM – Triển lãm phản ánh những mối lo và nỗi buồn của nghệ sỹ đối với xã hội Việt Nam sau thời hậu chiếnAdd to Your Calendar:

Nghệ thuật

Triển lãm nghệ thuật đương đại "Du & Dội"09/11/2017 – 27/02/2018 – Triển lãm 300 tác phẩm được sáng tác từ nhiều chất liệu của hai họa sỹ Ngô Xuân Bính & Lê Văn ThìnAdd to Your Calendar: