HN & HCMC – Welcoming Week of the 20th Vietnamese Film Festival

HN & HCMC – Welcoming Week of the 20th Vietnamese Film Festival

Posted on
2

08 – 14 Nov 2017
Hanoi: National Cinema Center
87 Lang Ha, Hanoi

HCMC: Cinestar Cinema
135 Hai Ba Trung, District 1, HCMC

From National Cinema Center and Cinestar Cinema:

The 20th Vietnamese Film Festival will be held in Danang from 24 – 28 Nov 2017.

From 08 – 14 Nov 2017, the 20th Vietnamese Film Festival celebration week with free screenings of 29 films will take place in Hanoi and Ho Chi Minh City. The opening of Vietnamese Film Festival celebration week will be held on 08 Nov 2017 at 7.30 pm at the National Cinema Center, Hanoi with the movie “Sai Gon anh yeu em” (translation: Sai Gon I love you)

Film schedule in Hanoi:

Film schedule in HCMC:

Free tickets

Ticket distribution schedule for the film week:

Hanoi
Venue – the first floor of the National Cinema Center
Time – from 3 pm on 06 – 09 Nov. The distribution schedule is as below (4 films/day):
. Mond 06 Nov – Sai Gon anh yeu em, Nang 2, Bao gio co yeu nhau, Ban gai toi la sep
. Tue 07 Nov – Cha cong con, Cho em gan anh them chut naa, Cho em den ngay mai, Co gai den tu hom qua
. Wed 08 Nov – Co Ba Sai Gon, Co Hau gai, Dao cua dan ngu cu, Hot boy noi loan 2
. Thur 09 Nov – Em chua 18, Sac dep ngan can, Loi nguyen gia toc, Da co hoai lang

HCMC
Venue – Cinestar Cinema
Time – From 05 Nov to 13 Nov; 24 hours before the screening date.
Due to limited ticket quantity, each person can only get 02 tickets for each film.

Follow updates on the event pages in Hanoi and HCMC

Translated by Hanoi Grapevine

2 COMMENTS

  • Chào bạn. Giấy mời tại Hà Nội sẽ được phát tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, chi tiết cụ thể đã ghi trong bài đó ạ:

   Địa điểm – sảnh tầng 1, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
   Thời gian – từ 15:00 các ngày 6/11, 7/11, 8/11 & 9/11. Lịch phát giấy mời cụ thể (mỗi ngày phát 4 phim):
   . T2, 06/11 – Sài Gòn anh yêu em, Nắng 2, Bao giờ có yêu nhau, Bạn gái tôi là sếp
   . T3, 07/11 – Cha cõng con, Cho em gần anh thêm chút nữa, Chờ em đến ngày mai, Cô gái đến từ hôm qua
   . T4, 08/11 – Cô Ba Sài Gòn, Cô Hầu gái, Đảo của dân ngụ cư, Hot boy nổi loạn 2
   . T5, 09/11 – Em chưa 18, Sắc đẹp ngàn cân, Lời nguyền gia tộc, Dạ cổ hoài lang

Leave a Reply